Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

06.05.2020 / Kirjanpito

Verkkolaskulaki (= Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta) tuli voimaan kaikilta osin 1.4.2020 alkaen. Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaupankäyntiä ja ohjata laskutusta sähköiseen muotoon. Laki sähköisestä laskutuksesta velvoittaa yrityksiä käsittelemään verkkolaskuja huhtikuusta 2020 alkaen.

Lue lisää

Tilintarkastuskertomus sai allekirjoituksen

06.05.2020 / Kirjanpito

Kaupungin tilikautta 2019 käsittelevä tilintarkastuskertomus allekirjoitettiin tarkastusvirastossa huhtikuun lopussa.

Lue lisää

Talousraportointi-uudistusten vaikutukset keskeneräiseen käyttöomaisuuteen

06.05.2020 / Kirjanpito

Käyttöomaisuusyksiköillä on ollut käytössä yksi keskeneräisen käyttöomaisuusluokka sekä projekteilla yksi investointiprofiili. Käyttöomaisuusluokan ja investointiprofiilin kautta tiedot ovat siirtyneet yhdelle pääkirjatilille. Jatkossa tiedot jaetaan 16. pääkirjatilille, käyttöomaisuusluokalle ja investointiprofiilille.

Lue lisää

Helsingin kaupungin tilikarttaa uudistetaan

06.05.2020 / Kirjanpito

Uudistettu tilikartta astuu voimaan 1.1.2021 alkaen. Taloushallintopalveluissa on 10 henkinen tilikarttatyöryhmä tekemässä uudistustyötä. Työ on aloitettu keväällä ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020.

Lue lisää

Muistion tallennuksesta kuittaus muistion lähettäjälle

03.03.2020 / Kirjanpito

Haluaisitko saada itsellesi tiedon, kun Talpa on tallentanut lähettämäsi muistion kirjanpitoon? Haluatko tietää, kun kirjaus on tehty, ilman, että tarvitsee tarkistella asiaa raportilta? Talpa tarjoaa tähän nyt asiakkaille mahdollisuuden.

Lue lisää

Muistioprosessiin muutoksia

30.10.2019 / Kirjanpito

Kaupungin kirjanpidonmuistioiden tallennusprosessi tulee hieman muuttumaan 2.12.2019. Tavoitteena on tehostaa prosessia hyödyntämällä SAP-järjestelmän ominaisuuksia ja robotiikkaa.

Lue lisää

Menotilejä yhtenäistetään kaupunkitasolla

19.06.2019 / Kirjanpito

Talpa yhtenäistää tiliöintikäytäntöjä vastaamaan kaupunkitasolla tulostilien kirjausohjetta.

Lue lisää

Muutoksia maahantuonnin arvonlisäverojen ilmoittamisessa

26.04.2018 / Kirjanpito

Tämän vuoden alusta alkaen maahantuojat laskevat ja ilmoittavat maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan kuten muutkin ko. verokauden verot.

Lue lisää

Menot ja tulot oikean kuukauden kirjanpitoon

16.02.2017 / Kirjanpito

Tulojen ja menojen kohdentaminen oikealle kalenterikuukaudelle on yhteinen haasteemme kevään 2017 aikana. Kun menot ja tulot on kirjattu mahdollisimman kattavasti juuri oikealle kuukaudelle, kirjanpito tarjoaa paremman perustan esimerkiksi talousarvion toteutumisennusteiden laatimiselle.

Lue lisää

Sisäiset erät Helsingin kaupungin kirjanpidossa

23.09.2016 / Kirjanpito

Johtamisjärjestelmämuutos tuo mahdollisuuksia tarkentaa kirjanpidon sisäisiin eriin liittyviä toimintatapojamme. Helsingin kaupungin kirjanpidossa sisäisillä erillä tarkoitetaan virastojen ja liikelaitosten keskinäisiä tapahtumia esim. myyntejä ja ostoja, saamisia ja velkoja. Sisäisten erien vaikutus tulee virastokohtaisten kirjanpitojen yhdistelyvaiheessa eliminoida eli (=poistaa) ja esittää erot tuloslaskelmassa ja taseessa omina erinään (=eliminointiero). Tilinpäätöksissä esitettyjä eliminointieroja pienentämällä voimme parantaa Helsingin kaupungin tilinpäätösten oikeellisuutta.

Lue lisää

Suoriteperusteisen kirjanpidon tärkeys kunnan kirjanpidossa

15.06.2016 / Kirjanpito

Kunnan toiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman seuraamisessa noudatetaan periaatetta, jossa kyseessä olevalle kaudelle kuuluvat olennaiset tulot ja menot sisällytetään asianomaisen kuukauden kirjanpitoon; tuloslaskelmaan ja taseeseen. Kirjausperusteesta käytetään nimitystä suoriteperusteinen kirjanpito. Suoriteperusteisuus perustuu Kirjanpitolain 3 luvun 4 pykälään, jonka mukaan tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä kirjanpitovelvollisen kannalta olennaiset kirjaukset tulee oikaista suoriteperusteiseksi.

Lue lisää

Talpalaiset päivittivät kirjanpito- ja tilinpäätösosaamistaan

15.06.2016 / Kirjanpito

Huhti-toukokuun vaihteessa miltei 70 talpalaista kokoontui neljänä kertana keskustelemaan, oppimaan ja kertaamaan kirjanpitosäännöksien uudistusten vaikutuksia kaupungin taloushallinnossa. Koulutuspäivinä käsiteltiin niin vuodenvaihteessa tulleita muutoksia kirjanpitolakiin kuin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistusta ja kannanottoja kuntien kirjanpidossa sovellettavaksi.

Lue lisää